Bài 1 - Cài đặt và sử dụng hộp MTK chuyên chạy máy China

   1 - Giới thiệu hộp MTK-BOX  
   2 - Cài đặt giao diện và trình điều khiển cho hộp  
   3 - Hướng dẫn Read Back (đọc file) từ máy điện thoại để lấy ra phần mềm gốc.  
   4 - Hướng dẫn Download (nạp phần mềm) cho điện thoại bằng hộp MTK

Gọi điện