Bài 1 - Hướng dẫn sử dụng hộp chuyên dụng VEPRO và XINTEL chạy máy China

   1 - Giới thiệu chung
   2 - Cài đặt giao diện và trình điều khiển cho hộp  
   3 - Hướng dẫn Read Back (đọc file) từ máy điện thoại để lấy ra phần mềm gốc.
   4 - Hướng dẫn Download (nạp phần mềm) cho điện thoại bằng hộp Xintel-Box

Gọi điện