Sơ đồ Mainboard:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Main MSI MS-7255V21.rar 22/06/2014 14:29 500
2 Main MSI MS-7204.rar 22/06/2014 14:29 500
3 Main MSI MS-7143-2B.rar 22/06/2014 14:28 500
4 Main MSI MS-7140.rar 22/06/2014 14:28 500
5 Main MSI MS-7131.rar 22/06/2014 14:27 500
6 Main MSI MS-7058.rar 22/06/2014 14:27 500
7 Main MSI MS-7036.rar 22/06/2014 14:26 500
8 Main MSI MS-6501.rar 22/06/2014 14:20 500
9 Main MSI MS-7066.rar 22/06/2014 14:20 500