Sơ đồ Monitor LCD:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ Monitor_LCD_IBM_Model-T56A.rar 23/11/2008 14:05 500
2 Sơ đồ Monitor_LCD_IBM_Model-T541.rar 23/11/2008 14:05 500
3 Sơ đồ Monitor_LCD_IBM_Model-9495-AG1.rar 23/11/2008 14:04 500
4 Sơ đồ Monitor_LCD_IBM_Model-9493-AW1.rar 23/11/2008 14:03 500