Bài thực hành số 1 - Nhận biết linh kiện trên Mainboard - BT trắc nghiệm

  - Thực hành nhận biết linh kiện trên Mainboard

Bài tập trắc nghiệm - Mạch tắt mở nguồn trên Mainboard

    - Bài tập trắc nghiệm - Mạch tắt mở nguồn trên Mainboard

Bài thực hành số 2 - Đo đện áp VCORE cấp cho CPU

    Bài thực hành số 2 - Đo đện áp VCORE cấp cho CPU

Gọi điện