1 - Các bộ phận trên tủ lạnh quạt gió.

Các bộ phận trên tủ lạnh quạt gió.

2 - Nguyên lý hoạt động của tủ lạnh quạt gió

1) Nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển tủ lạnh quạt gió.
2) Nguyên lý hoạt động của máy nén, dàn ngưng tụ, dàn bay hơi.

Gọi điện