Bài 1 - Tín hiệu và dữ liệu trong máy tính

1- Tín hiệu trong máy tính
2- Dữ liệu trong máy tính
3- Số nhị phân và số Hecxa
4- Lưu tín hiệu âm thanh vào máy tính
5- Ghi hình ảnh vào máy tính
6- Ghi Video vào máy tính
7- Những ông vua của máy tính PC

Bài 2 - Khái niệm về phần cứng và phần mềm

1- Khái niệm về phần cứng
2- Khái niệm về phần mềm
3- Quan hệ giữa phần cứng và phần mềm

Gọi điện