Sơ đồ tài liệu AMPLY:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Amply Song Mã cong suất 270W 09/04/2020 13:52 5000
2 Amply Nhật Công suất 340 W 09/04/2020 13:54 5000