Bài 1 - Cài đặt và sử dụng hộp JAF

  1 - Giới thiệu về hộp JAF  
  2  - Cài đặt giao diện cho hộp JAF
  3 - Cài đặt trình điều khiển (Drive) cho HỘP và khoá KEY
  4 - Cập nhật phần mềm cho hộp (Update Firmware)
  5 - Cập nhật số đếm (Card life count) cho hộp
  6 - Câu hỏi và giải đáp

Bài 2 - Chạy phần mềm cho máy Nokia 6220 dòng (DCT4) trên hộp JAF

   Bước 1 - Cài đặt file chạy ra máy tính
   Bước 2 - Kết nối hộp và bật giao diện
   Bước 3 - Chọn file chạy cho máy
   Bước 4 - Tiến hành chạy phần mềm
   Bước 5 - Đồng bộ máy

Bài 3 - Chạy phần mềm cho máy Nokia 1110i trên hộp JAF

  Bước 1 - Cài đặt file chạy ra máy tính
  Bước 2 - Kết nối hộp và bật giao diện
  Bước 3 - Chọn file chạy cho máy
  Bước 4 - Tiến hành chạy phần mềm
  Bước 5 - Đồng bộ máy
  Câu hỏi và giải đáp

Bài 4 - Chạy phần mềm cho máy Nokia 3230 (dòng WD2) bằng hộp JAF

   Bước 1 - Cài đặt file chạy ra máy tính
   Bước 2 - Kết nối hộp, khoá key vào máy tính và bật giao diện
   Bước 3 - Chọn file chạy cho máy
   Bước 4 - Tiến hành chạy phần mềm
   Bước 5 - Đồng bộ máy 
   6 - Một số điểm lưu ý
   Câu hỏi và giải đáp

Bài 5 - Chạy phần mềm cho máy Nokia N73 (dòng BB5) bằng hộp JAF

   Bước 1 - Cài đặt file chạy ra máy tính
   Bước 2 - Kết nối hộp, khoá key vào máy tính và bật giao diện
   Bước 3 - Chọn file chạy cho máy
   Bước 4 - Tiến hành chạy phần mềm
   Bước 5 - Đồng bộ máy
   Câu hỏi và giải đáp

Bài 6 - Các tiện ích khác của hộp JAF

   1 - Xem mã bảo vệ  
   2 - Mở khoá máy - mở mạng  
   3 - Chức năng Format cho máy  
   4 - Chức năng kiểm tra các bộ phận của máy.

Gọi điện