Bài 1 - Mạch tạo tín hiệu Reset hệ thống

   - Khái niệm về tín hiệu Reset
   - Mạch tạo tín hiệu Reset hệ thống trên Mainboard
   - Điều kiện để Chipset nam đưa ra tín hiệu Reset hệ thống
   - Những nguyên nhân làm mất tín hiệu Reset
   - Phương pháp kiểm tra tín hiệu Reset hệ thống

Bài 2 - Phân tích mạch tạo Reset trên Main Intel 845E

   - Hướng dẫn sử dụng Card Test Main
   - Phân tích mạch tạo tín hiệu Reset hệ thống trên Mainboard Intel 845E
   - Phương pháp sửa chữa khi kiểm tra thấy mất tín hiệu Reset hệ thống.
   - Trả lời một số câu hỏi thường gặp

Gọi điện