Sơ đồ Monitor LCD:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ Monitor_LCD_DEAWOO_Model-L510B1.rar 23/11/2008 14:12 500
2 Sơ đồ Monitor_LCD_DEAWOO_Model-L500B1.rar 23/11/2008 14:11 500
3 Sơ đồ Monitor_LCD_DEAWOO_Model-701C.rar 23/11/2008 14:10 500
4 Sơ đồ Monitor_LCD_DEAWOO_Model-700C.rar 23/11/2008 14:10 500