Sơ đồ Ti vi LCD:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 TIVI LCD LG Z37LZ5D 14/04/2012 21:21 2000
2 TIVI LCD LG RZ-37LZ55_ RT-37LZ55 14/04/2012 21:20 2000
3 TIVI LCD LG RZ-26LZ50 14/04/2012 21:20 2000
4 TIVI LCD LG RU-23LZ21 14/04/2012 21:19 2000
5 TIVI LCD LG RU-20LA61 14/04/2012 21:18 2000
6 TIVI LCD LG RU-17LZ22 14/04/2012 21:18 2000
7 TIVI LCD LG RU-15LA61 14/04/2012 21:17 2000
8 TIVI LCD LG RM-32LZ50 14/04/2012 21:16 2000
9 TIVI LCD LG RM-30LZ50C 14/04/2012 21:16 2000
10 TIVI LCD LG RM-27LZ50C 14/04/2012 21:15 2000
11 TIVI LCD LG RM-23LZ50_ RM-23LZ50C 14/04/2012 21:15 2000
12 TIVI LCD LG RM-20LA70 14/04/2012 21:14 2000
13 TIVI LCD LG RM-17LZ50_ RM-17LZ50C 14/04/2012 21:13 2000
14 TIVI LCD LG RM-15LA70C 14/04/2012 21:13 2000
15 TIVI LCD LG RM-15LA66K 14/04/2012 21:12 2000
16 TIVI LCD LG 47LG90 14/04/2012 21:11 2000
17 TIVI LCD LG 42LG3000_ 42LG3000-ZA 14/04/2012 21:11 2000
18 TIVI LCD LG 42LE2R 14/04/2012 21:10 2000
19 TIVI LCD LG 42LD450-ZA_ 42LD450N-ZA_ 42LD458-ZA 14/04/2012 21:09 2000
20 TIVI LCD LG 42LC2D 14/04/2012 21:08 2000
21 TIVI LCD LG 42LB1DR-UA_ 42LB1DRA-UA 14/04/2012 21:08 2000
22 TIVI LCD LG 37LP1DA-ZA 14/04/2012 21:07 2000
23 TIVI LCD LG 37LB1D-UB_ 37LB1DA-UB 14/04/2012 21:07 2000
24 TIVI LCD LG 32LX4DC-UB_ 32LX4DCS-UB 14/04/2012 21:06 2000
25 TIVI LCD LG 32LX3DC-UA_ 32LX3DCS-UA 14/04/2012 21:05 2000
26 TIVI LCD LG 32LX2D-UA 14/04/2012 21:04 2000
27 TIVI LCD LG 32LP2DC-UA 14/04/2012 21:04 2000
28 TIVI LCD LG 32LP1D-UA_ 37LP1D-UA_ 42LP1D-UA 14/04/2012 21:03 2000
29 TIVI LCD LG 32LP1DC-UA 14/04/2012 21:03 2000
30 TIVI LCD LG 32LH2000_ 32LH2000-ZA_32LH2010_ 32LH2010-ZB 14/04/2012 21:02 2000
31 TIVI LCD LG 32LG30_ 32LG30-UA 14/04/2012 21:01 2000
32 TIVI LCD LG 32LD650-ZC_32LD680-ZC_32LD650N-ZC_ 32LD690-ZC_ 32LD651-ZB_ 32LD690-ZB 14/04/2012 21:01 2000
33 TIVI LCD LG 32LD4D-ZA_ 32LC45-ZA_ 32LC46-ZC 14/04/2012 21:00 2000
34 TIVI LCD LG 32LD450-ZA_ 32LD450N-ZA_ 32LD458-ZA 14/04/2012 21:00 2000
35 TIVI LCD LG 32LC7D-ZA_ 32LC55-ZA_ 32LC56-ZC 14/04/2012 20:58 2000
36 TIVI LCD LG 32LC41-ZA_ 32LC4R-ZA_ 32LC42-ZC_ 32LC43-ZA_ 32LC43-ZE_ 32LC44_ 32LC43-ZB 14/04/2012 20:58 2000
37 TIVI LCD LG 32LC2DA_ 37LC2DA_ 42LC2DA 14/04/2012 20:57 2000
38 TIVI LCD LG 32LC2D_ 37LC2D 14/04/2012 20:56 2000
39 TIVI LCD LG 26LX1D-UA 14/04/2012 20:56 2000
40 TIVI LCD LG 26LH2000_ 26LH2010_ 26LH2000-ZA_ 26LH2010-ZB 14/04/2012 20:55 2000
41 TIVI LCD LG 26LC2R_ 32LC2R 14/04/2012 20:54 2000
42 TIVI LCD LG 26LC2D 14/04/2012 20:53 2000
43 TIVI LCD LG 23LC1RB-MB 14/04/2012 20:53 2000
44 TIVI LCD LG 15LW1R_ 15LW1R-MD 14/04/2012 20:52 2000
45 TIVI LCD LG 15LC1RB-MG_ 20LC1RB-MG 14/04/2012 20:51 2000
46 Sơ đồ TIVI_LCD_LG_Panel.rar 11/12/2010 13:49 1000
47 Sơ đồ Tivi_LCD_LG_L173ST.rar 11/12/2010 13:49 1000
48 Sơ đồ Tivi_LCD_LG_47LG70.rar 11/12/2010 13:48 1000
49 Sơ đồ Tivi_LCD_LG_42LG6000.rar 11/12/2010 13:48 1000
50 Sơ đồ Tivi_LCD_LG_32LC7R-32LC51-32LC52.rar 11/12/2010 13:47 1000
51 Sơ đồ Tivi_LCD_LG_32LC41-32LC42-32LC43-32LC44.rar 11/12/2010 13:47 1000
52 Sơ đồ Tivi_LCD_LG_27LC2R.rar 11/12/2010 13:46 1000
53 Sơ đồ Tivi_LCD_LG_26LC41-26LC42.rar 11/12/2010 13:45 1000
54 Sơ đồ Tivi_LCD_LG_20LS7D.rar 11/12/2010 13:44 1000
55 NGUYEN LY HIEN THI PLASMA 14/04/2012 20:50 1000