Sơ đồ Laptop:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ Laptop_SONY_VGN-C22CH_MS60-MB.rar 23/11/2010 17:51 500
2 Sơ đồ Laptop_Sony_Vaio_VGN-AW_series_MBX-194_M780L.rar 23/11/2010 17:50 500
3 Sơ đồ Laptop_Sony_Vaio_PCG-K13_Quanta_JE2.rar 23/11/2010 17:49 500
4 Sơ đồ Laptop_SONY_PCG_5G2T_VGN-CR13_GD1_MBX-177.rar 23/11/2010 17:49 500
5 Sơ đồ Laptop_Sony_ms01.rar 23/11/2010 17:48 500