Sơ đồ Mainboard:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Main Foxconn G31M09.rar 22/06/2014 13:55 500
2 Main Foxconn 945U01-PC.rar 22/06/2014 13:55 500
3 Main Foxconn 945P01-PC.rar 22/06/2014 13:55 500
4 Main Foxconn 915A01.rar 22/06/2014 13:54 500
5 Main Foxconn 865a05-PC.rar 22/06/2014 13:53 500