Sơ đồ Mainboard:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Main ESS 945PL-A.rar 22/06/2014 14:07 500
2 Main ESC A33G.rar 22/06/2014 14:07 500
3 Main ECS_945GCT-M.rar 22/06/2014 14:06 500
4 Main ECS -C51PVGM-M.rar 22/06/2014 14:05 500
5 Main ECS -C51M940.rar 22/06/2014 14:05 500
6 Main ECS 945GCT-M.rar 22/06/2014 14:06 500