Bài 1 - Đổ mực và thay thế các chi tiết trong hộp Cartridge

    1 - Hướng dẫn đổ mực và thay thế linh kiện trong hộp Cartridge  
    2 - Hiện tượng khi hỏng các chi tiết trong hộp Cartridge
    3 - Tháo hộp Cartridge và đổ mực cho dòng máy in HP

Bài 2 - Tháo kiểm tra và thay thế hộp gương máy Canon 2900

 1 - Hướng dẫn tháo kiểm tra và thay thế hộp gương  
 2 - Các hiện tượng hư hỏng hộp gương

Bài 3 - Tháo kiểm tra và thay thế thanh nhiệt, áo sấy

   1 - Tháo kiểm tra lô sấy, thay thế thanh nhiệt, áo sấy.  
   2 - Các hiện tượng hư hỏng trên lô sấy

Gọi điện