Bài 1 - Hoạt động của CPU và quá trình nạp BIOS

   - Quá trình hoạt động của CPU và Nạp chương trình BIOS
   - Kiểm tra sự hoạt động của CPU
   - Các bước sửa chữa bệnh CPU không hoạt động (khi đã có tín hiệu Reset hệ thống)

Bài 2 - Máy nạp ROM BIOS

   - Giới thiệu máy nạp ROM
   - Cài đặt và sử dụng máy nạp ROM
   - Chú thích giao diện máy nạp ROM

Bài 3 - Hướng dẫn nạp chương trình cho ROM BIOS

   - Giới thiệu về ROM - BIOS
   - Các bước nạp ROM - BIOS cho Mainboard
   - Trả lời các câu hỏi thường gặp 

Gọi điện