Sơ đồ nguồn ATX:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_28_TL494 14/01/2009 11:01 1000
2 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_27_TL494 14/01/2009 11:01 1000
3 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_26_SG6105 14/01/2009 11:01 1000
4 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_25_KA7500B 14/01/2009 11:00 1000
5 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_24_TL494 14/01/2009 11:00 1000
6 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_23_SG6105 14/01/2009 10:59 1000
7 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_22_KA3511 14/01/2009 10:59 1000
8 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_21_SG6105 14/01/2009 10:59 1000
9 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_20_UTC51494 14/01/2009 10:58 1000
10 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_19_TL494 14/01/2009 10:58 1000
11 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_18_KA7500B 14/01/2009 10:57 1000
12 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_17_SG6105D 14/01/2009 10:57 1000
13 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_16_LPG899 14/01/2009 10:57 1000
14 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_15_IC-2003 14/01/2009 10:56 1000
15 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_14_TL494 14/01/2009 10:56 1000
16 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_13_IC-2003 14/01/2009 10:55 1000
17 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_12_SG6105D 14/01/2009 10:55 1000
18 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_11_TL494CL 14/01/2009 10:54 1000
19 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_10_TL494 14/01/2009 10:53 1000
20 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_09_TL494 14/01/2009 10:38 1000
21 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_08_ML4824-1 14/01/2009 10:38 1000
22 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_07-TL494 14/01/2009 10:38 1000
23 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_06_SG6105 14/01/2009 10:37 1000
24 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_05_KA7500B 14/01/2009 10:37 1000
25 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_04_TL494 14/01/2009 10:36 1000
26 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_03_DBL494 14/01/2009 10:36 1000
27 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_02_TL494 14/01/2009 10:35 1000
28 Sơ đồ nguồn máy tính Power_ATX_01_KA7500 14/01/2009 10:34 1000