Bài 1 - Phân tích sơ đồ khối tổng quát của Mainboard

- Chức năng của Mainboard
- Sơ đồ khối của Mainboard
- Các bước của quá trình khởi động máy tính

Bài 2 - Chú thích các thành phần trên Mainboard

1- Phân tích các thành phần trên Mainboard
2- Các IC và linh kiện bán dẫn trên Main

 

Bài 3 - Nhận biết các linh kiện trên Mainboard

 1 - Nhận biết linh kiện trên Mainboard Socket 478
 2 - Nhận biết linh kiện trên Mainboard Socket 775  - Intel
 3 - Nhận biết linh kiện trên Mainboard Foxcom

Gọi điện