Sơ đồ Laptop:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ Laptop_Samsung_X360_Samoa.rar 23/11/2010 17:56 500
2 Sơ đồ Laptop_Samsung_R40HAINAN3_SRE.rar 23/11/2010 17:55 500
3 Sơ đồ Laptop_samsung_r18.rar 23/11/2010 17:55 500
4 Sơ đồ Laptop_samsung_q20.rar 23/11/2010 17:54 500
5 Sơ đồ Laptop_samsung_p10.rar 23/11/2010 17:54 500
6 Sơ đồ Laptop_Samsung_NP-R560.rar 23/11/2010 17:53 500
7 Sơ đồ Laptop_samsung_np_x11.rar 23/11/2010 17:53 500