Sơ đồ Monitor LCD:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ Monitor_LCD_SHARP_Model-VA550 28/11/2008 18:08 500
2 Sơ đồ Monitor_LCD_SHARP_Model-T2020 28/11/2008 18:07 500