Bài 1 - Mạch tạo xung Clock - Clock Gen

   - Chức năng của mạch tạo xung Clock
   - Vị trí của mạch Clock Gen và đặc điểm nhận biết
   - Nguyên lý hoạt động của mạch Clock Gen
   - Hư hỏng và phương pháp kiểm tra sửa chữa

Bài 2 - Phân tích mạch Clock Gen trên Mainboard MSI

   - Phân tích mạch tạo xung Clock trên Mainboard MSI MS-6507
   - Hư hỏng của mạch tạo xung Clock và phương pháp kiểm tra sửa chữa

Gọi điện