Sơ đồ Laptop:
# Tên phần mềm Ngày cập nhật Phí (VNĐ)
1 Sơ đồ Laptop_ASUS_A3E_R2.rar 23/11/2010 17:19 1000
2 Laptop_ASUS_Z84FM_0.rar 09/01/2013 23:08 1000
3 Laptop_ASUS_Z62HA_0.rar 09/01/2013 23:07 1000
4 Laptop_ASUS_Z62H_0.rar 09/01/2013 23:06 1000
5 Laptop_Asus_UX50.rar 09/01/2013 23:06 1000
6 Laptop_ASUS_UL50AT_REV2.0.rar 09/01/2013 23:05 1000
7 Laptop_ASUS_T76S_0.rar 09/01/2013 23:05 1000
8 Laptop_ASUS_S96F.rar 09/01/2013 23:02 1000
9 Laptop_Asus_P5BW-MB.rar 09/01/2013 23:02 1000
10 Laptop_Asus_N50AN51A_.rar 09/01/2013 23:01 1000
11 Laptop_ASUS_M50vm.rar 09/01/2013 23:01 1000
12 Laptop_ASUS_F9S_0.rar 09/01/2013 23:00 1000
13 Laptop_ASUS_F9J_0.rar 09/01/2013 22:59 1000
14 Laptop_ASUS_F80S_F81S.rar 09/01/2013 22:59 1000
15 Laptop_ASUS_F5R.rar 09/01/2013 22:58 1000
16 Laptop_ASUS_F5N_F5U.rar 09/01/2013 22:58 1000
17 Laptop_ASUS_F3JR_R20.rar 09/01/2013 22:57 1000
18 Laptop_Asus_EFB7F_T91_R12G.rar 09/01/2013 22:57 1000
19 Laptop_Asus_EEEPC_1008HA.rar 09/01/2013 22:56 1000
20 Laptop_Asus_C56B2_F8V_L80V_N80_N81.rar 09/01/2013 22:56 1000
21 Laptop_ASUS_A8t.M.rar 09/01/2013 22:55 1000
22 Laptop_ASUS_A8N_A8Dcrev1.rar 09/01/2013 22:55 1000
23 Laptop_ASUS_A8J.rar 09/01/2013 22:54 1000
24 Laptop_ASUS_A6VC_R20.rar 09/01/2013 22:54 1000
25 Laptop_ASUS_A6T_REV.rar 09/01/2013 22:53 1000
26 Laptop_ASUS_A6Rp.rar 09/01/2013 22:53 1000
27 Laptop_ASUS_A6K.rar 09/01/2013 22:52 1000
28 Laptop_ASUS_A6J.rar 09/01/2013 22:51 1000
29 Laptop_ASUS_A6F.rar 09/01/2013 22:51 1000
30 Laptop_ASUS_A3N.rar 09/01/2013 22:50 1000
31 Laptop_ASUS_A3H.rar 09/01/2013 22:41 0
32 Laptop_Asus_A25BA_1002.rar 23/11/2010 17:20 1000
33 Laptop_Asus_1804C_904HD.rar 23/11/2010 17:23 1000
34 Laptop_Asus_11896_K42JV.rar 23/11/2010 17:24 1000
35 Laptop_ASUS_1003HA.rar 23/11/2010 17:24 1000